Na 30 Stages: Skypen en Kiezen

Hoe eindig je een project dat een jaar duurde, dertig stages besloeg en je naar tientallen verschillende plekken bracht? Vuurwerk? Feest? Nog een stage? Of misschien door de schrijver van het boek wat het idee voor het project gaf, te vragen of hij een telefoongesprek ziet zitten.

En dat ‘ie dan ook nog ‘ja’ zegt.

Oke, technisch gezien zei hij ‘we will talk’, same thing.

Ik presenteer u met trots: de laatste ‘stage’ van dit jaar. Een gesprek met Bill Burnett, Professor op Stanford University, productontwerper, coauteur van het boek Designing your Life en onderdeel van de spannendste Skype-call van mijn leven. Spannend, maar oh zo leerzaam.

Want: kiezen is moeilijk. Het kiezen van een baan, een studie of simpelweg welke kant je uitgaat. Maar de lessen die ik van meneer Burnett heb geleerd, maken de volgende keus misschien net dat beetje makkelijker. Ik deel er hier drie met je:


Één, volg niet ‘gewoon’ je passie

Een mythe over ontwerpers is, volgens Burnett, dat ze mensen vragen wat ze willen, en het daarna maken. Spoiler: dat is niet waar. Wanneer je mensen vraagt wat ze willen, hebben ze geen idee. Het is hetzelfde in het kiezen van een baan of een studie. Iemand zou moeten kiezen wat ‘goed voelt’ of iets wat bij je ‘passie’ past. Maar, slechts 20% van de mensen heeft zo’n duidelijke ‘passie’. Hoe is dit goed advies, als het 80% van de groep buiten de boot doet vallen? Het idee van je passie volgen, zorgt er meestal enkel voor dat mensen zich slecht gaan voelen over het niet hebben van zo’n passie.

Daarnaast schatten onderzoekers dat de studenten van vandaag in hun werkend leven drie tot vijf compleet verschillende banen zullen hebben, die allemaal een ander set aan vaardigheden benutten. Er is dus niet echt een reden voor het volgen van een enkele passie. Bijna niemand blijft bij de baan waar ‘ie begon.

De derde aanname die Burnett ontkracht is dat wanneer iemand eindelijk – na veel drama van het ‘zichzelf gevonden hebben’ – zijn passie gevonden heeft, de wereld zich er wel omheen zou vormen. Er is alleen geen enkele reden om te denken dat er een connectie bestaat tussen wat jij wil doen, en wat de wereld wil dat je doet. In sommige gevallen is dat zo, maar vaker niet.

In het kort: het vinden van een passie is geweldig. En je kan je werk, studie of interesses gebruiken in de zoektocht ernaar. Maar andersom, het gebruiken van je passie in de zoektocht naar passend werk of een studie, zal je sneller laten vastlopen dan vooruit helpen. In plaats daarvan kun je beter kijken naar de andere lessen die ik van Burnett heb geleerd.

Twee, verwar ‘vaardigheid’ niet met ‘nieuwigheid’

Het is een fout die ik te vaak maak: het onderwerp geweldig vinden, maar al het werk wat ervan komt niet. En daarin ben ik niet de enige. Bijna alle onderwerpen zijn op het eerste gezicht leuk. Nieuwe werelden met nieuwe informatie en eindeloze mogelijkheden. Waarin nieuw van essentieel belang is. Wanner dit woord weggelaten wordt, kunnen de lessen duf worden, het curriculum saai en de uren lang. De vraag is: is dat omdat het onderwerp niet leuk is, of omdat de nieuwigheid mist?

Sommige vakken, zoals Burnett zegt, moet je onder de knie hebben voor je er iets nuttigs mee kunt. Neem natuurkunde. Wat is het nut van de formules kennen, als je niet weet waar ze voor staan? Bovendien zou Einstein nooit tot al die formules gekomen zijn, als hij stopte met leren toen de nieuwigheid er af was. Het toont: een beetje doorzettingsvermogen kan heel wat teweeg brengen.

In het kort: zowel nieuwigheid als vaardigheid hebben hun positieve kanten. Maar waar nieuwigheid leuk is op de korte termijn, en relatief nutteloos op de lange, is vaardigheid precies het tegenovergestelde. Het vergt wat toewijding, maar betaalt zichzelf ten volle uit.

Drie, bij twijfel: tijdreizen

Mijn favoriete les, en niet alleen omdat ik een Doctor Who-fan ben. Al helpt dat wel. Burnett noemde het in relatie tot moeilijke keuzes maken. Mocht je meer introvert zijn van aard, dan helpt een afgelegen hutje waar je de hele dag kunt denken al flink. Maar, als alleen zijn met je gedachten minder goed werkt dan ze delen met anderen, dan is er een plan B.

En dat plan B draait om tijdreizen. Beste plan B ooit.

Geen grote verrassing dat het citaat waar dit plan van afgeleid is, van Science-Fiction schrijver William Gibson komt: “the future is already here – it’s just unevenly distributed.” De toekomst is er al, gewoon ongelijk verdeeld. Wat in dit geval betekent dat wat je ook van plan bent te doen, er al iemand is die dat doet. Zij hebben het grootste deel van hun werkende leven gewerkt aan jouw plan. Vind tien van hen. Luister naar hun verhaal. Dat is tijdreizen, Burnett-style.

Daarna is het aan jou om uit te vogelen welk van de verhalen met jou resoneerde, je een goed gevoel gaf. Ik vergelijk het vaak met het vinden van een schitterend boek of het aaien van een puppy. Dit zijn de momenten die je bij zullen blijven, meer dan de ‘interessante vergaderingen’ of ‘inspirerende praatjes’.

In het kort: vind bij een moeilijke keuze mensen die het leven leven wat jij wilt leven. Ontdekt of het echt zo geweldig is. Welk van hun verhalen het meest met je resoneert, kan zo maar eens de juiste route zijn.


Aan het einde van het gesprek deelde meneer Burnett nog één waanzinnig herkenbare les met me. Aan het einde van de dag, na alle beslissingen die we genomen hebben, willen we kunnen terugkijken op een leven met betekenis. Dat het niet allemaal voor niets is geweest, dat we iets veranderd hebben.

Dat is een van de eisen die ik aan mijn toekomstige studie stelde. Nuttig voor de wereld. De mogelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan een verbetering daarvan. Dit heeft me, in combinatie met mijn project, naar Natuurkunde en Scheikunde geleid, waarvan ik geloof dat er heel veel gaafs mee gedaan kan worden. In september start ik, terugkijkend op dit jaar als een van mijn meest leerzame ervaringen ooit. En als ik er ook maar iets van geleerd heb, dan wel dat ik nooit klaar zal zijn met leren. Het was slechts het begin van een epic journey en nog meer gaafs wat komen gaat.

Click here for the English version of this text:
How to end a yearlong project that involved thirty internships and took me to dozens of different places? Fireworks? A party? Another internship? Or maybe by asking the writer of the book that helped me come up with the project, if he would like to have a conversation.

And suppose he says yes.
Okay, technically he said ‘we will talk’. Same thing though.

Either way I present to you: the last ‘internship’ of the year. It involves Bill Burnett. Professor at Stanford University, product-designer, co-author of the book Designing your Life, and part of the scariest Skype call of my life. Scary (at first), but oh-so useful.

Because: choices are hard. Whether it’s choosing a career, a field of study or just which way to go, I tend to get stuck on them. With the lessons I learned from mister Burnett however, the next choice might just be a bit easier. I’ll share three of them with you:

One, don’t just ‘follow your passion’
A common myth about designers, Burnett says, is that they would ask people what they want, and then make it. That’s not true! When you ask people what they want, they don’t know. It’s the same in choosing a career, or a field of study. One should choose what ‘feels right’ or something that allows them to ‘follow their passion’. However, only less than 20% of the people have such a single identifiable passion. How is this great advice when it leaves 80% of the people out of the equation? The notion of ‘following your passion’ usually just makes people feel bad for not having one.

On top of that, researchers estimate that today’s students will have three to five completely different jobs in their life, all involving completely different strengths. So there is not really a point in choosing the ‘one perfect passion’ and following that. Hardly anyone sticks with their first job.

The third assumption is that when they’ve finally – after lots of drama of ‘finding oneself’ – found their passion, the world will form around it. But there is no reason to think that there is a connection between what you want to do, and what the world wants you to do. In some lucky situations this is the case, but more often it’s not.

In short: finding your passion is great. And you can use your work, studies or interests for that search. Using your passion for finding your work however is more likely to get you stuck than help you move forward. Instead, you could look at the other two lessons Mr. Burnett taught me.

Two, don’t confuse mastery and novelty
It’s a mistake I often make: loving the subject, but disliking the essays, tests or presentations you have to write. And I’m not alone. Every subject is great at first glance. It’s a new world with new information and endless possibilities. New being the keyword. As soon as that word is taken out of the equation, lessons can get dull, the curriculum boring and the hours long. The question is: is it because we really don’t like the subject, or because the novelty of it has gone?

Some subjects, as Burnett calls it, require mastery before you’re able to do something useful with them. Take physics. What use is it to know the formula E=mc2 if you have no clue what that means? Besides, Einstein would never have been able to assemble that formula if he’d stopped studying Physics as soon as the novelty of it was gone. It shows a little perseverance can go a long way. Ask yourself the question: is it the subject that bores me, or the absence of the thrill of the new?

In short: novelty and mastery both have their plus sides, but where novelty is fun in the short term but useless in the long term, mastery is the exact opposite. It requires some dedication, but could reward you with amazing things to come.

Three, when in doubt: time travel
This is my favorite lesson. And not just because I watch Doctor Who, even though that helps. Mr. Burnett mentioned it in relation to making difficult choices. If you’re a more introverted person facing a difficult choice, a place for isolation could help, such as a remote cabin where you think the day away. However, if being alone with your thoughts is harder than sharing them with lots of others, there is a plan B.

And that plan B involves time travel. Best plan B ever.

Not really a surprise that the quote that inspired this plan B was from Science-Fiction writer William Gibson: “the future is already here – it’s just unevenly distributed.” In this case meaning that whatever you plan on doing, someone is already out there doing it. They’ve spend most of their working life on your plan. Find ten of them. Get them to tell you their story. That’s time travel, Burnett-style.

The next job is to figure out which of the stories resonate with you, give you a good feeling. I always compare it to finding the best book ever, or petting a puppy. These are the moments that will stick with you, rather than those ‘interesting meetings’ or ‘inspiring talks’. And how amazing would it be to do something that resonates with you every day?

In short: when facing a difficult choice, find people who live the life you’d like to live and find out if it is as great as you thought it would be. Whichever story resonates with you, might just be the right path.

At the end of the call, Mr. Burnett shared one extra lesson with me that put a smile on my face. Mostly because it was so recognizable. At the end of the day, after all the choices we made, we want to look back and discover meaning. It hasn’t all been for nothing, we made a small difference.

This is one of the requirements I wrote down, that my field of study had to meet. It should have meaning, the possibility to change something for the better. Maybe even the world. This, in combination with my thirty internships, led me to study Physics and Chemistry, where I believe a great deal of amazing work can be done. I’ll start in September, looking back on this year as one of the most educative experiences in my life. And if it showed me anything, it’s that I’ll never be done learning. It was just the start, of even better things to come.